top of page
Søk
  • HERAS

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Drammen Slip & Verksted – Detaljplan 1

På vegne av Slippen Eiendom AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, om oppstart av arbeid med Detaljregulering for Drammen Slip- og verksted - detaljplan 1 med konsekvens-utredning, i Drammen kommune.

Arbeidet fortsettes med utomhus og på boligene på taket, mens kjøpesenteret er i full drift i tid for Jul. Vi takker for god samarbeidet til Schage Eiendom og Insenti.


Varslet område omfatter første byggetrinn innenfor «Drammen Slip & verksted». Masterplanen med planprogram ble vedtatt 23.03.20.


Gbnr. som berøres er: 112/233, 112/741, 112/758, 112/802, 112/738, 112/244, 112/201, 112/757, 0/0 og 112/5002. Planområdet er på ca.91 daa. Avgrensningen av området følger eiendomsgrensene på land og i vann, og ellers avsatte arealer til fremtidig fjordpromenade, gatetun, byggeområde og avkjøringer.


I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Hensikten med planen, er å konvertere arealene fra industriområde til et boligområde med tilhørende gater, gangforbindelser, parkering, lekeområder og uteoppholdsarealer.


Det ønskes å legge til rette for en helhetlig og langsiktig utvikling av eiendommene. Det skal etableres et moderne boligområde hvor det også åpnes for etablering av noe næring. Opparbeidelse av en offentlig fjordpromenade og store, felles uteoppholdsarealer, kan bidra til å skape aktivitet, og vil gi et tilbud til hele nabolaget.


Tiltaket vil påvirke nærområdet, ved at nær- og fjernvirkningen endres. Dette vil redegjøres for i planarbeidet. Hoveddelen av eksisterende bebyggelse planlegges revet, men kulturminnene både på land og i sjø skal bevares.


Tiltaket skal hensynta utfordrende grunnforhold og forurensning i grunnen, samt forhold knyttet til overvann. Tiltaket skal videre redegjøre for trafikkavviklingen i området, både for personbiler, gående og syklende. Det skal også redegjøres for eventuelle konsekvenser for støy og forurensning.


I kommuneplanens arealdel 2014-2036 er arealet hovedsakelig avsatt til næringsbebyggelse. Ønsket utvikling er ikke i tråd med formålet i kommuneplanen. Tiltaket er vurdert ihht. Plan-og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.


Det er vurdert at planarbeidet utløser krav til konsekvensutredning.

Dokumenter i saken

Planinitiativ og oppstartsmøtereferat og vedtatt planprogram er tilgjengelig på kommunens nettsider under kunngjøringer og høringer. Dokumenter i saken er også tilgjengelig i kommunens innsynsportal under20/36821. Den politiske behandlingen av forslag til planprogram med vedlegg, er også tilgjengelig på www.drammen.kommune.no > politikk > møter og dokumenter > 16.03.2021.


Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger mv. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til planleggingsfirmaet.


Merknader som ble innsendt til varsel om oppstart av hele området med tilhørende planprogram og Masterplan, vil også innlemmes i oppstart av denne første detaljplanen, og trenger således ikke å sendes på nytt.

Merknader til dette varselet kan rettes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL v/ Birgitta Norrud Pb.9327 Åssiden, 3063 Drammen Tlf: 32 21 52 90

e-post: norrud@heras.no

Frist: 22.12.2021


Alle merknader vil følge saken til politisk behandling.


44 visninger0 kommentarer

Siste innlegg

Se alle

Kommentarer


bottom of page