1/2

KONGSBERG

SØLVPARKEN

Under bygging

OM:

Sølvparken er et kombinasjonsbygg bestående av to etasjer med kjøpesenter, med leiligheter videre oppover i etasjene. Det hele knyttes sammen med et hotell (1624) i nordre del. Prosjektet er sentralt plassert i Kongsberg, og kobles opp mot sentrum via en gangbro som etableres over Gomsrudveien. Kjøpesenteret er henvendt mot Gomsrudveien, med innganger lagt mot denne, og innkjøringer til et underliggende parkeringsanlegg. Boligene etableres på taket over senteret, med et stort sørvestvendt uteoppholdsareal. Oppholdsarealet vil bli halvoffentlig ved at det etableres gang-forbindelse fra nord til sør over plassen. Boligene ligger som en skjerm mot jernbanen, vendt mot vest og den fantastiske utsikten ut over Lågen. Materialbruk vil være en kombinasjon av naturstein, trekledning og plater. Det etableres to mindre plasser, både nord og sør for bebyggelsen. Plassene skal være med på å etablere gode forbindelser for gående og syklende gjennom området og over og langsmed Gomsrudveien.

 

Halvorsen & Reine har vært engasjert i prosjektet i alle faser, fra utarbeidelse av reguleringsplan med skisseprosjekt, til gjennomføringsfase.

MÅLSETTING:

Etablere et bygg som bidrar til liv på gateplan, gode forbindelser langs og gjennom området, samt etablere boliger med gode bokvaliteter. Bebyggelsen vil få en sentral og eksponert plassering, og det har vært særskilt fokus på uttrykk og form.

STED:

Kongsberg kommune

STATUS:

Under bygging

STØRRELSE:

Ca. 22.700 kvm BRA samlet, med 9.500 kvm handel, 6.500 kvm bolig og 6.700 kvm hotell.

OPPDRAGSGIVER:

Sølvknuten AS c/o Stor Oslo Eiendom AS