Søk
  • HERAS

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljert reguleringsplan for plan 471 Hvervenmoen

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljert reguleringsplan for plan «471 Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde» – gnr/bnr 38/20, 200, 161, 151 m.fl

I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «471 Detaljregulering for Hvervenmoen næringsområde». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.


Se også: Kommunens webside


Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planavgrensningen vil i løpet av planprosessen tilpasses det konkrete tiltaket, og det kan være aktuelt å snevre inn/gjøre mindre justeringer underveis i planarbeidet. Bakgrunnen for avgrensningen av planområdet, er avgrensning av gjeldende områdeplan, samt at man skal innarbeide områder som naturlig tilhører næringsparken i planavgrensningen (eksempelvis Kartverket). Det er også ønskelig å vurdere mulighet for å etablere rundkjøring ved E16 øst for området, og planavgrensningen er derfor utvidet denne veien. Dette må sees i sammenheng med FRE16.

Berørte naboer og grunneier varsles direkte.

Områder er i hovedsak regulert gjennom gjeldende områdeplan for Hvervenmoen Næringspark. Formål i gjeldende plan er plasskrevende handel, kontor og lett industri.

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere områder som det i dag er satt plankrav til i gjeldende områdeplan, samt å øke utnyttelsen for fortetting ved eksisterende kontorområder, tilrettelegge for økt plasskrevende handel (herunder omdisponere deler av areal som i det er regulert til kontor). I tillegg er det mål om å inkludere mulighet for tjenesteyting, helserelatert virksomhet, bevertning og dagligvare. Bevertning vil være knyttet opp mot handelskonsepter og etablerte virksomheter, i tillegg ønskes det å tilrettelegge for foodtrucks.

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, i samråd med Ringerike kommune. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Utbyggingsavtale

Iht §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Ringerike kommune og AKA AS om utbyggingsavtale.


Innspill, innsending og frist

Reguleringsplanarbeidet utføres av Halvorsen & Reine AS v/Aina Lian på vegne av tiltakshaver.

Dersom det er opplysninger, synspunkter eller andre forhold som er av betydning, vennligst ta kontakt med undertegnede innen 23.11.20.

Merknader til planarbeidet sendes til:

Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL, v/Aina Lian

P 9327 Åssiden, 3063 Drammen, alternativt via epost til lian@heras.no.

For ytterligere informasjon kan varslingsmaterialet sees på Ringerike kommunes nettsider.


8 visninger0 kommentarer