Søk
  • HERAS

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Osloveien 21 og 23 i Ringerike kommune.

I samsvar med plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. § 12-8, varsles det herved at det skal settes i gang arbeid med privat detaljreguleringsplan for Osloveien 21 og 23 i Hønefoss.

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning markert med stiplet linje i illustrasjonen under. Planens endelige avgrensning vil bli avklart som en del av planarbeidet.


Se også: kommunens webside

Forslagsstiller og planlegger

Planforslaget vil fremmes av Osloveien 23 AS.

Plankonsulent for utarbeidelse av planforslaget er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å utvikle Osloveien 21 og 23 til et boligområde, med mulighet for næringsarealer i første etasje. Aktuelle reguleringsformål vil være bolig, forretning og tjenesteyting, med tilhørende arealer.

Konsekvenser av planen:

Viktige tema i planarbeidet vil være høyde, trafikk, overvann, grunnforhold, grunnforurensning og estetiske rammer.

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert ihht plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» §4-1 Planprogram og 4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Spørsmål, informasjon, innspill

For nærmere informasjon er planinitiativ og referat fra oppstartsmøtet tilgjengelig på kommunens nettside.

Innspill/merknader til planarbeidet kan rettes til:

Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, v/ Helge Martens

Pb 9327 – 3063 Drammen

e-post: hmartens@heras.no med kopi til Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss, eller postmottak@ringerike.kommune.no

Frist for innspill er satt til 24.11.2020.

7 visninger0 kommentarer