Søk
  • HERAS

Reguleringsplan 501R Myntgata 14 og Nytorget

Varsel om oppstart av planarbeid og forhandlinger om utbyggingsavtale

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Kongsberg og Omegn Eiendoms-forvaltning AS oppstart av arbeid med detaljregulering for gbnr. 7050/1 og deler av 7031/2. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4. Planarbeidet ble tidligere varslet den 17.12.2018, men på grunn av at arbeidet har tatt lang tid, varsles det nå på nytt.

Planområdet har et samlet areal på ca. 4,3 daa, og utgjør halvparten av et svært sentralt kvartal på Vestsida i Kongsberg, hvor Nytorget utgjør andre halvpart.

Hensikten med planarbeidet, er å tilrettelegge for et nytt sentrumsprosjekt, der hvor dagens bebyggelse er etablert i dag. Det nye prosjektet planlegges i hovedsak som et boligprosjekt med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering. I 1.etasje avsettes arealene til utadrettete virksomheter/næring.

Ny bebyggelse planlegges oppført i 4-5 etasjer med saltak og bruk av tradisjonell fasadekledning. Bilparkering planlegges etablert i kjeller.

Torget og tilliggende gater er inkludert i planavgrensningen for å se på mulige justeringer og tilpasninger.

I gjeldende kommuneplan 2013-2025 er området avsatt til sentrumsformål.

Planområdet er i 380R Sentrumsplanen avsatt til formålene sentrumsformål, torg, gatetun, fortau og kjøreveg, og er angitt som byggeområde 82. Tilgrensende bebyggelse mot syd, vest og nord, er registrert som bygg som skal bevares.

Tiltaket er vurdert ihht. Plan-og bygningslovens kapittel 4 ”Generelle utredningskrav” §4-1 Planprogram og §4-2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning, med tilhørende forskrift.

Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Spørsmål om eller innspill til planarbeidet skal innen fristen 26.10.2020 rettes/sendes til: Halvorsen & Reine Att: Birgitta Norrud tlf 32215290

e-post: norrud@heras.no

6 visninger

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9407 Landfalløya, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS