Søk
  • HERAS

Detaljreguleringsplan for Hanekleiva Øst, Homestrand Kommune

Varsel om oppstart av planarbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200006 Detaljreguleringsplan for Hanekleiva Øst HNP BN5», GBNR 311/1, Holmestrand kommune

I samsvar med Plan- og bygningslovens kapittel 12, jfr. §12-8, varsles det herved om igangsetting av arbeid med detaljert reguleringsplan for plan «20200006 Detaljregulering for Hanekleiva Øst HNP BN5». Planforslaget vil være en privat detaljregulering.


Se også Kommunens nettside

Avgrensning av planområdet

Forslag til planavgrensning er vist på vedlagt kartutsnitt. Planavgrensningen vil i løpet av planprosessen tilpasses det konkrete tiltaket, og det kan være aktuelt å snevre inn/gjøre mindre justeringer underveis i planarbeidet. Bakgrunnen for avgrensningen av planområdet, er avgrensning av gjeldende plan for BN3, Stokkebekken i øst, ca kote 25 i nord, og eiendomsgrense/bekk i vest.Formålet med planarbeidet

Formålet med planarbeidet er å detaljregulere området med tilsvarende formål, utnyttelse og høyder som er innenfor næringsområdet Hanekleiva øst i dag. Det er ønskelig å legge til rette for en stor aktør, og planavgrensningen er således tilpasset dette.

Forslagsstiller og planlegger

Forslagsstiller er Oreberg AS.

Plankonsulent for planarbeidet er Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL.

Beskrivelse

Eiendommene er i gjeldende kommuneplan avsatt som LNF-formål. Planforslaget vil ikke være i samsvar med arealformål i overordnet plan. Planintiativ og oppstart er derfor politisk behandlet, og det er gitt aksept for at forslagsstiller kan starte et planarbeid på aktuelt område. Planen vil legge til rette for etablering av lager/logistikk-bygg, eventuelt lett industri, formål som er tilsvarende det som er tillatt innenfor Hanekleiva Næringsområde i dag. Det er ønskelig å legge spesielt til rette for en aktør som vil ha fordel av å ligge i nær tilknytning til ASKO, som er i ferd med å etablere seg i området.

Behov for konsekvensutredning

Tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning, i samråd med kommunen. Det er vurdert at tiltaket utløser krav til konsekvensutredning, da den ikke samsvarer med overordnet plan. Det er derfor utarbeidet planprogram, og dette kan leses i sin helhet på kommunens nettside.

Utbyggingsavtale

Iht §17-4 varsles også oppstart av forhandlinger mellom Holmestrand kommune og Oreberg AS om mulig utbyggingsavtale.

Spørsmål og informasjon

For nærmere informasjon kan spørsmål rettes til:

Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAl, v/Aina Lian

Hotvetalléen 11, 3018 Drammen

Tlf 32215290, epost: lian@heras.no

For ytterligere informasjon kan varslingsmaterialet og planprogram sees på Holmestrand kommunes nettsider.

Innspill, innsending og frist

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planprogram og/eller planarbeidet skal sendes skriftlig til:

Halvorsen & Reine AS, Sivilarkitekter MNAL, v/Aina Lian

P 9327 Åssiden, 3063 Drammen, alternativt via epost til lian@heras.no.

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet, må de sendes innen 31.12.20

Dersom du har leietakere, sameiere eller andre rettighetshavere til eiendommen din, må du også informere disse om innholdet i brevet.

16 visninger0 kommentarer