1/5

DRAMMEN

kreftings gate

Plan 1.gangs-behandlet

OM:

De aktuelle arealene ligger med nærhet til Øvre Sund bro i Drammen. Området ligger i dag som et avstengt gruslagt areal, etter at den tidligere fabrikken og lagerbygget ble revet. Planen tilrettelegger for boligblokker i 3-4 etasjer, med ca. 65-70 leiligheter og 3 frittliggende boliger. Området har kort avstand til både kollektivknutepunkt, sosial infrastruktur og handelssentrum. Planen vil bidra til den positive utviklingen av nærområdet som har pågått de senere årene, gjennom fortetting, gode bokvaliteten, attraktive utearealer og ved å hensynta kirken og kulturminnene. 

MÅLSETTING:

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkering under terreng. Målet er å tilrettelegge for et sammenhengende, grønt parkdrag, som trekkes fra Strømsgodset kirke i sør til Kreftings gate i nord, slik at Strømmorenen, som er et viktig landskapstrekk, bevares som landskapsform og grønt volum. De planlagte tiltakene vil bidra til å rydde opp og strukturere arealene, samt opparbeide et grøntareal som vil bli tilgjengelig for allmenheten.

STED:

Drammen

STATUS:

Pågående arbeid

STØRRELSE:

Planområdet er på ca 15.5 daa.

Foreliggende illustrasjonsprosjekt viser ca 70 boenheter.

OPPDRAGSGIVER:

DP Eiendom AS, c/o AKA AS