1/3

Kongsberg

Sølvknuten

Vedtatt plan 2016

OM:

Sølvknuten - eller "Sildetomta" som det het, da vi først begynte med arbeidet, er et prosjekt bestående av hotell, forretningsarealer og boliger, liggende sentralt i Kongsberg.

Planarbeidet besto i å utarbeide detaljert reguleringsplan med konsekvensutredning, og vår rolle var både å bistå med utarbeidelse av skisseprosjektet samt selve planarbeidet. Vi koordinerte andre involverte fagområder, som støy, trafikk, geoteknikk etc. Vi var også kontaktpunktet mot kommunen. Planen ble vedtatt i 2016, og prosjektet er nå under oppføring. 

Hovedgrepet var å etablere 2 etg. med forretningsbygg langs Gomsrudveien, med hotellbygget som et høybygg i nord, og boligene som en randbebyggelse langs jernbanen med solrike og stille utearealer mot sør og vest. 

MÅLSETTING:

Prosjektet skal bryte ned Gomsrudveien som en barriere, og knytte området tettere opp mot sentrum gjennom etablering av gangbro, nytt gang- og sykkelveinett, torg i nord og sør, samt et nytt bygulv over næringsarealet - på nivå med 17.mai-gata. Hotellet skal være med på å danne inngangsportalen til sentrum gjennom etableringen av et signalbygg, mens boligene skal legges slik at de danner best mulige uterom som åpner seg opp mot det store landskapsrommet og Lågen.

STED:

Kongsberg sentrum

STATUS:

Planen ferdigstilt.

Prosjekt under oppføring. 

STØRRELSE:

Planområdet er på ca 31 daa, hvorav ca 16 daa var avsatt til utbyggingsformål. 

Potensielt kan det bygges ut ca 5000 kvm bolig, 12,500 kvm forretning/tjenesteyting og ca 6000 kvm hotell. I tillegg kommer parkeringsarealer og varemottak.

OPPDRAGSGIVER:

Stor Oslo AS og PK Eiendom AS