1/2

Drammen

Konnerudgata

Planforslag under utarbeidelse

OM:

Planen tilrettelegger for en transformasjon av et tidligere industriområde til boligområde. Arealene benyttes i dag til ulik industrivirksomhet og utleieboliger. Arealene er omkranset av tilgrensende boligområder, og således vil en transformasjon av arealene fra næring til bolig, tilpasse seg omkringliggende nærområde godt. Ved etablering av blokkbebyggelse vil man tilføre området en ny bygningstypologi, noe som kan bidra til å gi et større mangfold i området. Eiendommen ligger videre svært sentralt, med nærhet til både Gulskogen og Strømsø sentrum. Det er ca. 15-20 min å gå til Drammen stasjonen. 

MÅLSETTING:

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende uteoppholdsarealer og parkerings-anlegg under terreng. Planen vil tilrettelegge for opprettholdelse av eksisterende grøntområde i sørøst, og sikre gode forbindelser mellom boligprosjektet og grøntområdet. Planen vil legge til rette for bebyggelse i hovedsak 3-5 etasjer med ca.130 leiligheter.

De planlagte tiltakene vil bidra til å rydde opp og strukturere arealene som i dag er lite strukturerte, og med sliten bygningsmasse. 

STED:

Drammen

STATUS:

Pågående

STØRRELSE:

Planområdet er på ca. 19.6 daa

Foreløpig skisseprosjekt omfatter omlag 130 boliger. 

OPPDRAGSGIVER:

Hilleren Eiendom AS

Aesse Holding AS