1/3

Drammen

Landfalløya 

Plan 1.gangs behandlet, revisjon under arbeid

OM:

Landfalløya 7 m.fl. er i dag et område vest for Bragernes sentrum, med eldre industribebyggelse som inneholder blant annet en bilbutikk med verksted. Eiendommen ligger fantastisk til langs elven, med store, sør-vestvendte arealer. Området planlegges utviklet med ca.150 boliger med parkering under bakke. I tillegg planlegges mindre arealer avsatt til næring. Industribygget som står på området i dag, er vernet. Deler av bebyggelsen tillates revet gjennom plan, mens gjenstående del skal restaureres og benyttes som fellesareal/næringsareal. Som en del av arbeidet, skal det etableres en offentlig kyst-sti og parkområde langs elven, som vil erstatte de store asfaltflatene som dominerer området i dag. 

MÅLSETTING:

Planen skal avklare prinsipper for vern av bygninger innenfor planområdet. Planen skal også sikre godt samspill mellom forskjellige utearealer innenfor området. Det skal sikres gode overganger mellom halvprivate utearealer hovedsakelig disponert av boligene, og det offentlige utearealet mot elvebredden.

STED:

Drammen kommune

STATUS:

1.gangs behandlet. Under revisjon frem til 2.gangs behandling

STØRRELSE:

150 boliger og noe næringsareal, samlet maks 16.000 kvm BRA.

Planområdet er på ca 43 daa.

OPPDRAGSGIVER:

Landfalløya 7 AS