1/6

Spikkestad

Spikkestad torg

Pågående planarbeid

OM:

Det er planlagt fortetting av sentrumsområde i Spikkestad, slik at Spikkestad kan utvikles til en stasjonsby med en mer urban utforming. Planforslaget legger til rette for en konsentrert og urban boligbebyggelse i 3-6 etasjer med næring i 1.etasje. Bebyggelsen organiseres som en delvis kvartalsstruktur, men hensyntar samtidig den tilgrensede, vernede småhusbebyggelsen.

MÅLSETTING:

Bebyggelsen vil bidra til å stramme opp gateløpet, fortette rundt stasjonsområdet, og samtidig ivareta god bokvalitet med attraktive gårdsrom. 

STED:

Asker kommune

STATUS:

Pågående 

STØRRELSE:

Planområdets størrelse er på ca. 19 daa.

Foreløpig skisseprosjekt omfatter omlag 90-120 boliger fordelt på fem blokker.

OPPDRAGSGIVER:

Avanti Eiendom AS