1/4

Hønefoss

Vestre torg

Plan med konsekvensutredning

Under utarbeidelse

OM:

Området, som lokalt er kjent som "Meieritomta", ligger nært stasjonsområdet i Hønefoss, langs Soknedalsveien, og er en naturlig del av den sentrumsutviklingen som vil komme som følge av etableringen av ny jernbane og ny E16. Området planlegges utviklet med ca. 600 boliger og 30.000 kvm handel/kontor/tjenesteyting, med tilhørende uteområder, torgdannelser og infrastruktur. Prosjektet kalt Vestre Torg vil bli en ny bydel i Hønefoss, med attraktive nærings-arealer og boliger i alle størrelser, i et grønt - men urbant - miljø. 

MÅLSETTING:

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for transformasjon av et eldre industriområde til et attraktivt nærings- og boligområde tett opptil stasjonsområdet i Hønefoss. Det skal være høy utnyttelse i planområdet, i tråd med regionale føringer om tettere byutvikling langs høyfrekvente kollektiv-traséer.

Det skal legges til rette for minst mulig intern biltrafikk, god kobling mot kollektivtransport, og høy kvalitet på gang- og sykkelanleggene.

Det skal videre sikres gode bokvaliteter, bebyggelse med mangfoldig arkitektonisk uttrykk, og felles uteoppholdsområder med høy kvalitet. 

Området skal koble urban boform og bokvalitet med Ringerikes grønne kvaliteter.

STED:

Hønefoss

STATUS:

Under utvikling

STØRRELSE:

600 boliger, 30.000 kvm handel/kontor/tjenesteyting

OPPDRAGSGIVER:

XPND AS

TA KONTAKT

Tel: +47 32 21 52 90

Email: heras@heras.no

  • Instagram

Hotvetallèen 11, 3018 Drammen

PB 9327 Åssiden, 3023 Drammen

© 2019 HALVORSEN & REINE AS