1/4

DRAMMEN

drammen

slip & verksted

Planarbeid startet

OM:

Slippen ligger på Tangen, ca. 2.5 km  sydøst for Drammen sentrum. Tangen er historisk sett kjent som sentrum for skipsbygging, handel og sjøfart. I dag er Tangen et Industriområde, beliggende tett på sentrum, Holmen og Brakerøya.

MÅLSETTING:

Målet er å transformere arealene fra industriformål til et urbant, moderne boligområde med tilhørende infrastruktur, utearealer og blågrønn-struktur. Fortetting og utvikling av arealene vil bidra til å styrke Fjordbyen Drammen. Det skal etableres et variert boligområde med høy bokvalitet. Det legges også opp til noe næringsvirksomhet, samt en stor oppgradering av utearealene. Blant annet vil etablering av en fjordpromenade, strand og småbåthavn gi allmennheten tilgang til fjorden, og samtidig bidra til å styrke hele nærområdet. Det er også et mål å ivareta enkelte av industrielementene som finnes på tomten, slik at deler av historien bevares. 

STED:

Drammen

STATUS:

Pågående arbeid

STØRRELSE:

Planområdet er på omlag 55 daa.

Foreløpig skisseprosjekt viser omlag 600 boenheter. 

OPPDRAGSGIVER:

Slippen Eiendom AS